Vision Task Force - Action Group

April 2015 August 2015
 Alain Bernard  
 Ameeta Mehra  
 Aster  
 Hemant L.  
 Inge  
 Kabir Shaikh  
 Kavitha  
 Michael  
 Sanjeev  
 Srinivasmurti  
 Toine  
 Vishaka Desai